METODOLOGJIA
Ngarkim për 0.03 sekonda
KONTEKSTI
Mekanizmi i Monitorimit për Zbatimin e Rekomandimeve të Rishikimit Periodik Universal të të Drejtave të Njeriut (UPR), Komitetit të Konventës për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) dhe komiteteve të tjera -  është një nismë e ndërmarrë nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) me mbështetjen e UN Women dhe UNFPA Shqipëri.  Ky Mekanizëm bazohet ne Planin e Veprimit të të Drejtave të Njeriut, i cili përmban arritjet e deritanishme dhe masat e mëtejshme të nevojshme për zbatimin e detyrimeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Ky mjet u krijon mundësinë institucioneve shqiptare të matin progresin dhe përmbushin në mënyrë efikase dhe të rregullt detyrimin per raportimin periodik pranë mekanizmave të të Drejtave të Njeriut. 
© Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 2017 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.